คุณภาพการศึกษาหมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม ปณิธานและภารกิจของการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตามนโยบายการพัฒนาการ
อุดมศึกษาของประเทศ ตลอด
จนปณิธานและภารกิจเฉพาะใน การจัดการศึกษาของแต่
ละสถาบัน
 

วันที่
กิจกรรม
2559
5-8 กันยายน 2559
21 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการการจัดการความรู้ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการ ดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบมาประมาณ2559
20 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการ ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบมาประมาณ2559
6 เมษายน 2559
7-11 มีนาคม 2559
2557
26-28 สิงหาคม 2557 โครกการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 โดย สถาบันพระบรมราชชนก
16 สิงหาคม 2557 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และสโมสรนักศึกษา
21-22 กรกฎาคม 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ประจำการศึกษา 2556
13 กุมภาพันธ์ 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
2556
18 พฤศจิกายน 2556 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
4-6 กรกฎาคม 2556 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากเครือข่าย สวสท.
2555
11 ธันวาคม 2555 การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์" โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
6-7 พฤศจิกายน 2555 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับกระบวนทัศน์
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
19 ตุลาคม 2555 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษา
14-16 มีนาคม 2555 รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.
1-2 กุมภาพันธ์ 2555 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อวิพากษ์ SAR โดย รศ.ดร จินดา งามสุทธิ
27-29 มกราคม 2555
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่อข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

 คู่มือบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลามิถุนายน 2559


คู่มือการจัดการความรู้
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา มิถุนายน 2559
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ปรับปรุง มีนาคม 2556 (สบช)
อภิธานศัพท์ การประกันคุณภาพ
(QA Glossary)

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา
(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน
2554)
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดับอุดม
ศึกษา พ.ศ. 2553
(ฉบับเดือน ก.พ. 54)
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จ.ยะลา