-> แบบเสนอโครงการวิจัย/นวัตกรรม 2566


-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565


-> ประกาศปฏิทินการจัดสรรทุนสนุบสนุนการดำเนินการวิจัย ปีงบประมาณ 2565


-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

-> ประกาศอนุมัติสนับสนุนการดำเนินการวิจัยของอาจารย์ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564


-> ประกาศแนวปฏิบัติในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ


- กลุ่มงานวิจัยฯ ได้คัดกรองรายชื่อวารสารผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ TCI (2558-2562) เบื่องต้น ที่สามารถส่งผลงานตีพิมพ์ได้ อาจารย์และบุคลากรท่านใดสนใจ สามารถค้นหารายละเอียดการส่งตีพิมพ์ตามชื่อวารสารนั้น ๆ ได้โดยตรง
______- วารสาร TCI กลุ่ม 1
______- วารสาร TCI กลุ่ม 2

 


- โครงการอบรมความรู้ด้านสถิติวิจัยและการวิเคราะห์เบื้องต้น

______- รายละเอียดโครงการ
______- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ
______- เอกสารดาวน์โหลด
______- แบบประเมินความพึงพอใจ
______- แบบทดสอบ Pre-Test
______- แบบทดสอบ Post-Test


ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเสนอโครงการวิจัย/นวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562


ประชาสัมพันธ์สนับสนุนงบประมาณเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ
______- เกณฑ์การพิจารณาฯ
______- แบบขอสนับสนุนทุนงบประมาณฯ (วต.01)
______- แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิขาการ (วต.02)


อ่านเพิ่มเติม...
 

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาติไทย ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ ประจำปี ๒๕๖๓


สบช ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


สบช ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ


สบช ขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ ๑๔


สบช ขอประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างสรรค์ประเด็นข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์


- สบช ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


- สบช ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่ง GOOD GUY RUN ๒๐๑๙


- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


- สบช ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ


- ศสช ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ ๖

-
มหิดล ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการอนามัยครอบครัวแห่งชาติ ครีั้งที่ ๙

-
มนร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

-
ม.เชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ

-
รพ.วชิระภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี

-
มอ.ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

-
ม.เชียง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

-
เครือข่ายพัฒนาอาจารย์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

-
แม่ฟ้าหลวง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

-
วพบ.พะเยา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเฉพาะทาง สาขาโรคมะเร็ง

-
วพบ.กองทัพบก ขอเชิยร่วมประชุมวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม...